Bone stone vintage

IMG_7752.jpg

Thank You

-- Voyage Chicago--